Ochrana osobních údajů

Vážení klienti,

 

v tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám sdělili v souvislosti s Vaším vstupem do klubu Elite Voyage a v souvislosti s Vaším využíváním služeb poskytovaných ze strany společnosti EliteVoyage, s. r. o., se sídlem WeWork - Národní 135/14, 110 00 Praha 1, IČ: 067 44 591 (dále jen „my“ nebo „Společnost“), či jejím prostřednictvím.

 

Tímto dokumentem vůči Vám plníme svou informační povinnost ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

1. Kdo je správcem osobních údajů, které jste poskytli, a jak nás můžete kontaktovat? 

Správcem osobních údajů, které jste poskytli, je společnost EliteVoyage, s. r. o.

 

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 731 344 444 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese [email protected].

 

Ohledně zpracování osobních údajů, které nám poskytnete, nás můžete kontaktovat buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce, kterého si sami zvolíte a jenž se nám prokáže písemnou plnou mocí.

2. Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme? 

V souvislosti s Vaším vstupem a členstvím v klubu Elite Voyage zpracováváme následující osobní údaje:

 

 • a. jméno,

 • b. příjmení,

 • c. telefonní číslo,

 • d. datum narození,

 • e. adresa trvalého bydliště,

 • f. adresa pro doručování,

 • g. e-mailová/é adresa/y,

 • h. pohlaví, i. podpis.

V případě, že využíváte služby v rámci programu Elite Voyage, a zejména v případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu o zájezdu, zpracováváme zpravidla následující osobní údaje:

 

 • a. jméno,

 • b. příjmení,

 • c. adresa trvalého bydliště, 

 • d. občanství,

 • e. informace o pasu / obdobném průkazu, popř. jeho kopie,

 • f. datum narození,

 • g. pohlaví,

 • h. telefonní číslo/a,

 • i. e-mailová/é adresa/y,

 • j. údaje o účtu/účtech na sociálních sítích,

 • k. biometrické údaje (zejména váha a výška),

 • l. informace o náboženském vyznání (C),

 • m. fotografie,

 • n. zdravotní stav (C),

 • o. IP adresa spojená s Vámi,

 • p. cookies,

 • q. podpis,

 • r. shora uvedené osobní údaje týkající se Vašich osob blízkých.

 

Pro Vaši informaci – písmenem „(C)“ jsme označili osobní údaje, které jsou citlivé. Citlivé osobní údaje zpracováváme pouze v případě, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí příslušné služby. Pro další podrobnosti si dovolíme odkázat na část IX. této informace.

3. Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a co je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy týkající se Vašeho členství v klubu Elite Voyage, kterou jste s námi uzavřel/uzavřela při vstupu do klubu Elite Voyage, a na základě které Vám mají být z naší strany poskytnuty základní služby (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

S ohledem na povahu služeb, které poskytujeme, není možné stát se členem klubu Elite Voyage, aniž bychom od Vás neměli alespoň následující osobní údaje v podobě:

 • a. Vašeho jména a příjmení,

 • b. Vaší adresy trvalého bydliště,

 • c. Vašeho data narození,

 • d. informace o Vašem pohlaví (pokud jej nelze dovodit z Vašeho jména a příjmení),

 • e. Vaší e-mailové adresy či e-mailových adres,

 • f. Vaší adresy pro doručování,

 • g. Vašeho telefonního čísla,

 • h. Vašeho podpisu (biometrický údaj, který se používá pro účely Vaší autentizace).

 

V případě, že chcete, aby naše služby byly využívány ze strany Vašich osob blízkých, ke kterým vykonáváte rodičovskou odpovědnost, budeme dále vyžadovat následující informace uvedené výše v bodech (a) až (d), o osobách blízkých, ke kterým vykonáváte rodičovskou odpovědnost.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme, abychom mohli naplnit účel jednotlivých smluv o poskytování služeb ze strany Společnosti, zejména smlouvy o zájezdu, pokud jste ji s námi uzavřel/a, a na základě které Vám mají být z naší strany poskytnuty služby (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

S ohledem na povahu námi poskytovaných cestovních služeb Vám nemůžeme tyto cestovní služby poskytnout, aniž bychom od Vás měli alespoň následující osobní údaje v podobě:

 

 • a. Vašeho jména a příjmení,

 • b. Vaší adresy trvalého bydliště,

 • c. Vašeho data narození,

 • d. informace o Vašem pohlaví,

 • e. Vašeho telefonního čísla,

 • f. Vašich biometrických údajů v případě letecké přepravy (váha, výška),

 • g. čísla dokladu prokazujícího Vaši totožnost (pas, občanský průkaz), údaje o jeho platnosti a zemi vydání,

 • h. informace o zdravotním stavu pro účely sjednání cestovního pojištění,

 • i. informace o alergiích a lécích, které užíváte, pokud je jejich sdělení nezbytné k poskytnutí sjednané služby,

 • j. Vašeho podpisu (biometrický údaj, který se používá pro účely Vaší autentizace).

 

V případě, že chcete, aby naše cestovní služby využili také Vaše osoby blízké, ke kterým vykonáváte rodičovskou odpovědnost, budeme vyžadovat shora uvedené údaje také ohledně těchto Vašich osob blízkých.

 

S ohledem na povahu námi poskytovaných cestovních služeb zpracováváme Vaše osobní údaje dále za účelem ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby. Tedy zpracováváme je pro účely jejich použití pro případ sjednání cestovního pojištění a pro případ, že v průběhu, kdy Vám budeme poskytovat podle smlouvy o zájezdu cestovní služby:

 

a. dojde k letecké nehodě či havárii, na které budete účasten,

b. dojde k Vašemu zranění nebo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, který si vyžádá odbornou pomoc lékaře/zdravotníka,

c. budete účasten/účastna při jakékoliv nehodě, události nebo přírodní katastrofě, v jejímž rámci dojde k poškození (ohrožení) Vašeho života či zdraví,

d. stanete se v průběhu, kdy je Vám naší Společností poskytována služba, nezvěstným.

 

Pro všechny shora uvedené případy zpracováváme Vaše osobní údaje proto, abychom je mohli předat orgánům šetřícím leteckou nehodu či havárii, jinou nehodu, událost nebo přírodní katastrofu nebo poskytujícím Vám pomoc v souvislosti s ohrožením Vašeho života a zdraví nebo v souvislosti s organizovaným pátráním po Vaší osobě. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě zajištění co nejvyšší ochrany Vašeho života a zdraví, případně Vašeho majetku (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR).

 

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pro účely jejich využití při soudním a exekučním vymáhání našich nároků a práv v případě Vašeho porušení smlouvy a pro účely právní obrany v případě, že proti nám v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesete jakýkoliv nárok (zpracování www.elitevoyage.com 4 / 7 dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Vzhledem k tomu, že Vaším členstvím v klubu Elite Voyage uzavíráte smlouvu na poskytnutí služeb, bude rovněž využívána Vaše e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, abychom Vás mohli informovat o nových službách, které by Vás mohly zajímat, o nabízených slevách či jiných výhodách. Součástí přímého marketingu je i Vaše profilace, aby Vám Společnost mohla nabízet slevy či jiné výhody, které budou co nejvíce odpovídat Vašemu zákaznickému profilu. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše. Námitku můžete vznést e-mailem na adresu [email protected]. V případě, že vznesete námitku proti využití své e-mailové adresy pro účely přímého marketingu, nebude Vaše e-mailová adresa pro tento účel nadále využívána. Nicméně Vás tímto upozorňujeme, že se tím může omezit kvalita námi poskytovaných služeb.

 

V případě, že naše služby budou využívány i osobami mladšími 15-ti let, budeme rovněž vyžadovat ze strany osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost vůči dané osobě (např. rodič či opatrovník) rovněž její schválení zpracování daných osobních údajů. Bez daného schválení nebude pro nás možné zákonně zpracovávat osobní údaje dané osoby. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše.

 

Seznam partnerů Společnosti, kteří Vás mohou kontaktovat s marketingovou nabídkou, si můžete vyžádat od Společnosti prostřednictvím odeslání zprávy na [email protected].

4. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů? 

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně naše Společnost. S ohledem na povahu služeb, které Vám podle smlouvy budou z naší strany poskytovány, budeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu poskytovat též:

 

 • a. poskytovatelům přepravy (letecká společnost nebo jiný dopravce),

 • b. poskytovatelům ubytování (hotel či jiný poskytovatel ubytovacích služeb),

 • c. pojišťovně, u které pro Vás bude sjednáno cestovní pojištění,

 • d. poskytovatelům dalších služeb sjednaných ve smlouvě uzavřené s naší Společností,

 • e. státním a správním orgánům provádějícím šetření letecké nehody či havárie, pokud nastane takový případ,

 • f. státním a správním orgánům pro účely ochrany Vašich životně důležitých zájmů (viz část III. výše),

 • g. zdravotnickým zařízením, lékařům, záchranářům či obdobným osobám poskytujícím Vám ošetření a/nebo záchranu Vašeho života,

 • h. právním zástupcům naší Společnosti pro účely vymáhání dlužných pohledávek a/nebo ochrany našich práv v případě porušení smlouvy z Vaší strany a/nebo naší obrany proti Vámi vzneseným nárokům,

 • i. subjektům zabývajícím se a/nebo pověřeným vymáháním dlužných pohledávek,

 • j. státním a správním orgánům, pokud o jejich poskytnutí budeme požádáni, v souvislosti s výkonem působnosti takovýchto orgánů,

 • k. obchodním partnerům pro účely marketingových nabídek.

5. Budou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí? 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí, ledaže Vám budeme poskytovat služby, jejichž povaha to vyžaduje, především cestovní služby na základě smlouvy o zájezdu. V takovém případě budou Vaše osobní údaje předávány do dalších členských států Evropské unie a do třetích zemí (tj. do zemí mimo Evropskou unii).

 

V případě předávání osobních údajů do třetích zemí budeme postupovat na základě smlouvy uzavřené s příjemcem osobních údajů, ve které bude obsažena standardní smluvní doložka v podobě vyžadované právními předpisy Evropské unie. Vždy budeme předávat osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu.

6. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl z Vaší strany udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), jak jsou takovéto osobní údaje popsány v souhlasu, ty budou zpracovávány po dobu, na jakou byl Váš souhlas udělen, nejdéle však po dobu Vašeho členství v klubu Elite Voyage. Ohledně informací, na jakou dobu byl Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

 

Pokud se týká osobních údajů, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR (viz část III. výše), ty budou zpracovávány po dobu nutnou k poskytnutí sjednané služby, po dobu nutnou k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě Vašeho porušení smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich, či naší Společnosti, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

7. Jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat? Jak budeme Vaše osobní údaje chránit?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému Společnosti, případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči), který bude uložen v kartotéce Společnosti.

 

Ujišťujeme Vás, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

 

Všechny osoby na straně naší Společnosti, které přicházejí do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškolené a prověřené. Archiv listinných dokumentů je zabezpečen před vniknutím neoprávněné osoby. Archiv je zabezpečen zámky a dalšími bezpečnostními opatřeními fyzické ochrany. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

8. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů:

 

 • a. Pokud jste udělil/udělila svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě souhlasu, máte právo Vámi udělený souhlas odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu našeho sídla (viz část A výše) nebo elektronicky na adresu [email protected] s tím, že v odvolání uvedete svou identifikaci v podobě jména, příjmení, data narození a adresy svého trvalého bydliště. V odvolání postačí uvést „Odvolávám svůj souhlas udělený společnosti EliteVoyage, s. r. o., ke zpracování mých osobních údajů.“

 

V souvislosti s odvoláním svého souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že Společnost je nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas.

 

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu. Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné.

 

 • b. Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR.

 • c. Máte právo na opravu poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

 • d. Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • e. Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

 • f. Máte právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů jinému správci.

 • g. Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz) (čl. 77 GDPR).

 

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

9. Zpracováváte mé citlivé osobní údaje?

V případě citlivých osobních údajů tyto údaje zpracováváme, pouze pokud nám byly z Vaší strany poskytnuty a/nebo pokud byly z Vaší strany zveřejněny, případně pokud jejich zpracování je nutné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů či těchto zájmů jiné fyzické osoby. Z naší strany jsme zpravidla zpracovávané citlivé osobní údaje vyjmenovali v části C výše.

 

V jiných případech zpracováváme tyto citlivé osobní údaje pouze tehdy, pokud jste k jejich zpracování udělil/a svůj souhlas.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v některých zemích mohou být citlivé osobní údaje, například v podobě Vašeho náboženského vyznání, požadovány pro umožnění vstupu do takovéto země. Informace o Vašem zdravotním stavu (váha, výška, imobilita) mohou být požadovány v případě některých druhů letecké přepravy. Informace o Vašem zdravotním stavu jsou nezbytné pro sjednání cestovního pojištění. Informace o alergiích a lécích, které případně užíváte, jsou nutné v případě sjednávání stravovacích služeb. Bez jejich poskytnutí Vám tak nebudeme moci zajistit příslušnou službu. V situaci, kdy jsou shora uvedené citlivé osobní údaje nezbytné pro poskytnutí služby z naší strany, budete na tuto skutečnost výslovně upozorněni při sjednání smlouvy s námi s tím, že pokud nám uvedené citlivé osobní údaje neposkytnete, nemůže být příslušná smlouva uzavřena.

10. Je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy s cestovní kanceláří?

Jak jsme uvedli v části III. výše, bez poskytnutí údajů v části III. popsaných Vám s ohledem na povahu činnosti Společnosti a s ohledem na druh služeb sjednávaných ve smlouvě nemůžeme naše služby poskytnout. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s námi (identifikace smluvních stran, identifikace osob, kterým má být poskytnuta služba, poskytnutí služby) a bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva uzavřena. V části IX. výše jsme Vás informovali, že v některých případech s ohledem na Vámi zvolenou službu mohou být pro poskytnutí služby z naší strany požadovány i citlivé osobní údaje, bez jejich poskytnutí nebude možné z naší strany službu zajistit Pro podrobnosti si Vás dovolíme odkázat na část IX. výše.

11. Co se rozumí zpracováním osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať jsou prováděny mechanicky, nebo pomocí automatizovaných postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

12. Další informace

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.

 

Pokud nám budou předány Vaše osobní údaje od třetí osoby, budeme Vás o tom informovat. Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět. Můžete se na nás kdykoliv obrátit na [email protected] nebo na +420 731 344 444.

 

Pokud tuto informaci změníme, budeme Vás o změně informovat.

 

Tato informace je dostupná v hmotné nebo elektronické podobě v sídle naší Společnosti a v elektronické podobě na našich internetových stránkách www.elitevoyage.com.